ตัวอย่าง แนวข้อสอบภาค ก. สอบท้องถิ่น 62 โดย. อาจารย์สมชัย

ตัวอย่าง แนวข้อสอบภาค ก. สอบท้องถิ่น 62 โดย. อาจารย์สมชัย

คำอธิบาย

โครงการ ติวเข้ม ภาค ก. กับ รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร

ตัวอย่างข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ระบบจะทำการสุ่มตัวอย่างข้อสอบเพื่อให้ทดลองทำ

การคำนวณจำนวนราษฎรเพื่อกำหนดจำนวน ส.ส.ที่พึงจะมีในแต่ละจังหวัดใช้จำนวนราษฎรแบบใด

คุณสมบัติข้อใด ที่เป็นผู้ “ไม่มี” สิทธิสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เริ่มตั้งแต่วันใด

การประชุมสามัญของรัฐสภา ในแต่ละปี

กรณีจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน คณะรัฐมนตรีสามารถออกกฎหมายที่มีฐานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ เรียกว่า

ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ระบุการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไร

ตำแหน่งใดเป็นข้าราชการการเมือง

การตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ต้องทำเป็น

ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด คือ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

ข้อห้ามที่สำคัญที่มีผลต่อสมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถมีการประกอบการในเชิงพาณิชย์ได้ โดยออกเป็น

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บ ให้ส่งมอบให้ อบจ. ร้อยละ เท่าใด

อบจ.สามารถใช้งบประมาณของ อบจ.เพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศได้ในกรณีใด

การจัดตั้งเทศบาลนคร จำเป็นต้องมีองค์ประกอบข้อใด

ในกรณีนายกเทศมนตรีถูกคำสั่งให้พ้นหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี คือ

คำว่า “สหการ” ใน พระราชบัญญัติเทศบาล คือ

ใครเป็นผู้จัดให้มีการตรวจสอบ การคลัง การบัญชี หรือ การเงินอื่นๆของเทศบาล ปีละครั้ง

สภาตำบลที่ได้รับคัดเลือกจากราษฎรในหมู่บ้าน มีเกณฑ์ดังนี้

ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาตำบล คือ

ข้อใดถูกต้อง

เมืองพัทยา สามารถกู้เงินจากต่างประเทศมาเป็นรายได้ ในกรณีดังนี้

ผู้ทำหน้าที่เป็นประธาน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ

ตาม พรบ. กระจายอำนาจฯ ภารกิจที่ซ้ำซ้อน ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการถ่ายโอนให้เสร็จเมื่อใด หลังจาก พรบ.มีผลใช้บังคับ

ก.ถ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ย่อมาจาก

ข้อใด มิใช่ เป้าหมายของ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ระบุใน พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อใดเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบราชการ

สิ่งใด มิใช่ กลไก ที่ถูกออกแบบใน พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ข้อใด มิใช่ หนังสือราชการ

หนังสือราชการที่ประทับตรา “ด่วนที่สุด” มีวิธีปฏิบัติเมื่อได้รับหนังสือคือ

สิ้นเสร็จการทดลองสอบ ขอบคุณ

ผลการทดสอบคุณทำถูก